ISO 10668 - استاندارد ارزش گذاری برند

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد. در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکردهای ارزش گذاری ،روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی ، همچنین روش های گزارش دهی درباره نتایج را عنوان می کند.